Skicka en offertförfrågan

Hittar du inte vad du söker?
Kontakta någon av våra duktiga säljare, så hjälper vi dig att leta upp det du behöver!

 

  Kontakta oss

  Telefon +46(0)320-20 98 80
  Journummer +46(0)320-20 98 49
  E-post info@kabetex.se

  Adress Lyddevägen 33, 511 58 Kinna

  Hem » Allmänna försäljningsvillkor

  Allmänna försäljningsvillkor

  Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss
  Telefon +46(0)320-20 98 80
  E-post info@kabetex.se

  § 1 Allmänt

  Föreliggande allmänna försäljningsvillkor gäller för all försäljning och leverans av produkter från Kabetex Kullager & Transmissioners (härefter kallat benämnt Kabetex) produktsortiment (“Produkt/erna”) och ingår såväl i Kabetex offerter och orderbekräftelser som i säljavtal mellan Kabetex och Köparen. Inga avvikande eller kompletterande regler eller villkor skall äga tillämpning utan Kabetex uttryckliga och skriftliga samtycke. Samtliga Produkter som Kabetex marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.

  § 2 Avtalets uppkomst

  2.1 Kabetex offerter är inte bindande utan skriftligt åtagande därom. Avtalet (“Säljavtalet”) mellan Kabetex och Köparen uppkommer genom att Kabetex skriftligen bekräftar Köparens order. För sådan bekräftad order gäller dessa allmänna försäljningsvillkor.

  2.2 Om Köparen önskar fakturering vid order med ett nettovärde understigande 300:- SEK tillkommer en faktureringsavgift på 100:- SEK, denna avgift bortfaller vid samfakturering.

  § 3 Leverans

  3.1 Om annat ej särskilt överenskommits mellan parterna eller följer av Säljavtalet levereras Produkterna EXW alternativt FCA (Incoterms 2010) (Lyddevägen 33, 51158 Kinna / Sverige).

  
3.2 Om Köparen önskar mottagarfrakt skall detta anges på ordern från Köparen. Om parterna överenskommer om mottagarfrakt innebär det att Kabetex anlitar av Köparen kontrakterad transportör på Köparens bekostnad.

  Risken samt eventuell försäkring för Produkterna under transport/frakt står Köparen för.

  Varufaktura krediteras inte i händelse av förlust eller skada på Produkterna under transport/frakt.

  3.3 Om parterna så överenskommer ”fraktkostnad tillkommer” innebär det att Kabetex utser och anlitar egen transportör på Köparens bekostnad. Risken samt eventuell försäkring för Produkterna under transport/frakt står Köparen för.

  Kabetex tillser att leveransen sker till av Köparen angiven plats och äger rätt att tilläggsfakturera Köparen samtliga kostnader hänförliga till frakten/transporten.

  Fakturering kan ske separat eller direkt på varufakturan. Varufaktura krediteras inte i händelse av förlust eller skada på Produkterna under transport/frakt.

  
3.4 Om Köparen önskar annan fraktbetalare skall detta anges på ordern från Köparen tillsammans med information om vart och till vem leveransen skall ske. Om parterna överenskommer om annan fraktbetalare innebär det att Kabetex anlitar av Köparen kontrakterad transportör på Köparens bekostnad. Risken samt eventuell försäkring för Produkterna under transport/frakt står Köparen för. Varufaktura krediteras inte i händelse av förlust eller skada på Produkterna under transport/frakt.

  3.5 Risken för Produkterna vid leverans enligt punkterna 3.2 – 3.4 ovan övergår till Köparen, när Produkterna lastas ombord på transportörens transportmedel hos Kabetex.

  3.6 Angiven leveranstid är preliminär och skall anses vara ungefärlig, om viss specifik leveranstid inte skriftligen har bekräftats av Kabetex. Vid leverans enligt punkterna 3.2 – 3.4 ovan skall Produkterna anses levererade av Kabetex när Produkterna lastas ombord på transportörens transportmedel hos Kabetex om annat inte särskilt överenskommits skriftligen mellan parterna eller framgår av Säljavtalet.

  3.7 Om Köparens transportinstruktioner försenas eller föreskriver leverans senare än vad som framgår av Säljavtalet, anses leveransen ha verkställts, och Produkterna magasineras för Köparen på Köparens bekostnad.

  
3.8 Emballage debiteras separat på varufakturan i enlighet med Kabetex vid var tid gällande priser härför.

  § 4 Äganderättens övergång

  4.1 Äganderätten till levererade Produkter förblir hos Kabetex tills betalning har erlagts i sin helhet. Under den period under vilken Kabetex har kvar äganderätten skall Köparen förvara Produkterna för Kabetex räkning.

  Om Köparen inte erlägger betalning för Produkterna i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren, har Kabetex rätt att återtaga Produkterna, utan föregående meddelande därom. Produkter som ännu inte betalats skall lagras skilda från annan egendom och märkas som tillhörande Kabetex.

  4.2 Oaktat vad som föreskrivits i stycke 4.1 ovan, skall Köparen ha rätt att använda Produkterna i sin normala produktion innan hela betalningen har erlagts och äganderättsförbehållet kommer att äga tillämpning på den del av Produkterna som vid var tid är intakta.

  4.3 Risken för förlust av eller skada på Produkterna övergår på Köparen omedelbart efter leveransen av desamma har skett i enlighet med tillämpligt leveransvillkor.

  § 5 Priser

  5.1 Priser är angivna exklusive mervärdesskatt (moms) och tillämplig moms tillkommer.

  5.2 Priset är baserat på växelkurser, liksom på tullavgifter, skatter och andra offentliga avgifter, som gällde vid tidpunkten för Säljavtalets tillkomst. Vid eventuella ändringar efter dagen för Säljavtalets tillkomst av relevanta växelkurser eller av tillämpliga skatter eller offentliga avgifter eller om förhållanden uppstått som Kabetex rimligen inte kunnat förutse eller råda över tidigare har Kabetex rätt att justera priserna i motsvarande grad eller för att kompensera för förändringen.

  5.3 Vid fall av höjning av kostnaderna för energi, råmaterial eller andra, för tillverkningen av Produkterna nödvändiga resurser som inträffar före avtalat leveransdatum, skall Kabetex ha rätt att höja priset på de beställda Produkterna i motsvarande mån genom skriftligt meddelande till Köparen, förutsatt att Köparen har rätt att häva köpet inom sju dagar efter mottagandet av dylikt meddelande.

  5.4 Kabetex förbehåller sig rätten för prisfelaktigheter.

  § 6 Betalning

  6.1 Betalning skall erläggas i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren genom överföring till angivet bankkonto. Om inget annat särskilt överenskommits eller anges på fakturan förfaller belopp till betalning 30 dagar netto från fakturadatum. Om Köparen inte betalar överenskommet belopp på förfallodagen, skall Kabetex, utöver andra tillämpliga påföljder, ha rätt att:

  
a) debitera två (2) procents dröjsmålsränta på fordringsbeloppet per påbörjad månad samt debitera förseningsavgift om 50 kr;

  b) erhålla ersättning från Köparen för alla kostnader som uppkommit på grund av indrivningen av upplupen fordran;

  
c) avbryta leveranser tills betalning av alla fordringar har erlagts.

  6.2 Belopp, som erlagts av Köparen, skall anses utgöra betalning för utestående fordringar i kronologisk ordning baserad på respektive förfallodatum.

  § 7 Garantier

  7.1 Kabetex garanterar att en Produkt överensstämmer med den specifikation som respektive produktleverantör uppger vid, av dem därför avsedd användning av produkten i Köparens verksamhet.

  KABETEX GER INGET ANNAT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT LÖFTE ELLER GARANTIÅTAGANDE, EJ HELLER GARANTERAR KABETEX ATT PRODUKTEN ÄR OMSÄTTNINGSBAR ELLER LÄMPAD FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, MED MINDRE ÄN DETTA HAR BEKRÄFTATS SKRIFTLIGEN I ENLIGHET MED PUNKTEN 7.2 NEDAN.

  7.2 Rekommendationer eller uttalanden avseende Produkterna utgör ingen garanti utan skriftlig bekräftelse därom från Kabetex.

  Köparen måste själv, genom provningar eller annorledes, kontrollera Produkternas lämplighet för det avsedda ändamålet, med beaktande av alla faktorer som påverkar den tilltänkta användningen. Detta inkluderar att kontrollera och stämma av den tilltänkta användningen av Produkterna mot gällande industriell praxis.

  § 8 Returer

  Endast efter att Köparen har kontaktat ansvarig säljare och erhållit för ändamålet avsedd retursedel som skall ifylld av Köparen, denna retursedel skall åtfölja returnerat gods som efter kontroll och godkännande av ansvarig säljare på Kabetex kan kreditering ske.

  Felbeställningar krediteras till 80 % av produktpriset. Kundunika och specialbeställda Produkter äger ej rätt returneras.

  Ej lagerförda Produkter, returneras endast efter att vår leverantör accepterat retur från oss till dem.

  Vid eventuella returer skall följande adress tillämpas: Kabetex Kullager & Transmissioner AB, Lyddevägen 33, 511 58 KINNA.

  § 9 Ansvarsbegränsning

  Kabetex ansvarar inte för vinstbortfall, förlust av produktion, indirekta eller andra speciella bi- eller följdskador, oberoende av om de beror på försumlighet eller ej. Kabetex ersättningsansvar och Köparens enda gottgörelse för eventuell skada i anledning av 1) defekta Produkter, 2) försäljningen av Produkter, 3) användningen av Produkter, eller 4) utebliven eller försenad leverans av Produkterna är, utöver påföljder för produktansvar enligt punkten 10 nedan, uttryckligen begränsad till en skyldighet att 1) byta ut defekta Produkter eller 2) återbetala köpeskillingen vid berättigad hävning av beställd leverans orsakad av längre försening i förhållande till den i Säljavtalet angivna leveranstiden. Inga andra krav kan framställas av Köparen mot Kabetex med anledning av sålda Produkter under Säljavtalet.

  § 10 Besiktning, reklamationer, delgivning

  Genast efter leverans av Produkterna skall Köparen inspektera desamma genom egenkontroll eller annorledes och därvid utöva sådan noggrannhet som är sedvanlig eller påkallad med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Eventuella reklamationer avseende de levererade Produkternas kvantitet eller synbara skick skall tillställas Kabetex utan vidare dröjsmål dock senast inom 10 dagar från leverans av Produkterna.

  Underlåtenhet att reklamera inom ovan angivna reklamationstid innebär att Produkterna anses vara i överensstämmelse med specifikationerna. Defekta Produkter skall ej förstöras eller återsändas till Kabetex utan att Kabetex dessförinnan skriftligen samtyckt därtill.

  § 11 Force Majeure

  Ingendera av avtalsparterna skall vara ansvarig för försening till följd av händelser utanför partens kontroll (Force Majeure Händelse), däribland strejker eller andra arbetsmarknadskonflikter, brist på råvaror eller andra produktionsresurser, avsaknad av transporttjänster, anläggningshaveri, brand och explosioner, krig och krigsliknande förhållanden (inklusive terroristaktioner). Den avtalspart som ej kan fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure Händelsen skall utan dröjsmål underrätta motparten därom samt meddela beräknad tid för fullgörelse. Vardera avtalsparten har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet om motparten är ur stånd att fullgöra sina åtaganden under en period överstigande tre (3) månader på grund av Force Majeure Händelse.

  § 12 Oförutsedda omständigheter

  Om de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för Säljavtalets ingående skulle ändras före leveranstiden i sådan utsträckning att fullgörandet av en eller flera av skyldigheterna för endera parten skulle bli orimligt betungande, och denna förändring rimligtvis inte kunde ha förutsetts av berörd avtalspart, skall Kabetex och Köparen försöka undanröja det aktuella problemet i syfte att bevara intentionerna i Säljavtalet inklusive den ursprungliga balansen mellan avtalsparterna. Om ingen uppgörelse nås inom rimlig tid, skall den drabbade
avtalsparten ha rätt att häva Säljavtalet med avseende på icke utförda leveranser.

  § 13 Tillämplig rättsordning, laga forum

  Säljavtalet skall regleras och tolkas i enlighet med lagar och andra författningar i Sverige.

  Tvister med avseende på Säljavtalet skall undantagslöst hänskjutas till behörig domstol.